کنگره انفورماتیک پزشکی

اعضای کمیته علمی اولین کنگره کشوری انفورماتیک پزشکی مشهد

نام

نام خانوادگی

دانشگاه

سعید

ابریشمی

دانشگاه فردوسی مشهد

اصغر

احتشامی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مریم

احمدی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

لیلا

احمدیان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سعید

اسلامی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اعظم

اصلانی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کبری

اطمینانی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

هاله

آیت اللهی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

کامبیز

بها الدینی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

حمیدرضا

پوررضا

دانشگاه فردوسی مشهد

امید

پورنیک

دانشگاه علوم پزشکی ایران

حبیب اله

پیرنژاد

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

زکیه

پیری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

حامد

تابش

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سید محمود

تارا

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رضا

خواجویی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

رضا

ربیعی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بهلول

رحیمی

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

شراره

رستم نیاکان کلهری

دانشگاه علوم پزشکی تهران

پیمان

رضایی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

معصومه

سرباز

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

عباس

شیخ طاهری

دانشگاه علوم پزشکی ایران

فرحناز

صدوقی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

افشین

صرافی نژاد

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

رضا

صفدری

دانشگاه علوم پزشکی تهران

شهرام

طهماسبیان

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

امیرعباس

عزیزی

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

فرهاد

فاتحی

دانشگاه کوئینزلند استرالیا

سید محمد

فیروزآبادی

دانشگاه تربیت مدرس

مرجان

قاضی سعیدی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

لیلا

کلانکش

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

خلیل

کیمیافر

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کیهان

گنودی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مصطفی

لنگری زاده

دانشگاه علوم پزشکی ایران

مرضیه

مراجی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

احسان

نبوتی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

زهرا

نیازخانی

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

حسن

وکیلی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد