کنگره ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

اعضای کمیته علمی اولین کنگره بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

نام

نام خانوادگی

دانشگاه

رضا

ملک زاده

دانشگاه علوم پزشکی تهران

کاظم

زنده دل

دانشگاه علوم پزشکی تهران

محسن

تفقدی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سعید

اسلامی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خلیل

کیمیافر

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سید محمود

تارا

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

عباس

شیخ طاهری

دانشگاه علوم پزشکی ایران

غلامرضا

روشندل

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

Jan

Hillert

دانشگاه استکهلم

Leszek

Stawiarz

دانشگاه استکهلم

Freddie

Bray

دانشگاه استکهلم

Rajesh

Dikshit

دانشگاه تاتا مومبایی هندوستان

امید

بیگی

دانشگاه استکهلم

علی

منوچهری نیا

دانشگاه استکهلم

احسان

بیطرف

دانشگاه علوم پزشکی تهران

علی اکبر

حقدوست

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

حمید

حیدریان میری

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نضال

صرافزادگان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آذین

نحوی جو

دانشگاه علوم پزشکی تهران

شراره

نیاکان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

وفا

رحیمی موقر

دانشگاه علوم پزشکی تهران

محمدرضا

ظفرقندی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مجتبی

زارعی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

اردشیر

خسروی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

افشین

زرقی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

حبیب الله

پیرنژاد

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

شریف

بهزاد مخمل زاده

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

معصومه

سرباز

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مهربان

شاهی

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان