اعضای کمیته برگزار کننده

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

1

دکتر رضا ملک زاده

رئیس موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی

استاد/معاون تحقیقات وفناوری

گوارش و کبد

2

دکتر مصطفی مهرابی بهار

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد

استاد/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد

جراحی عمومی

3

دکتر کاظم زنده دل

مسئول ثبت سرطان کشوری

دانشیار/ دانشگاه علوم پزشکی تهران

اپیدمیولوژیِ سرطان

4

دکتر محسن تفقدی

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

استاد/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فارماسیوتیکس

5

دکتر سعید اسلامی

مدیر گروه انفورماتیک پزشکی

دانشیار / دانشگاه علوم پزشکی مشهد

انفورماتیک پزشکی

6

دکتر خلیل کیمیافر

مدیر گروه فناوری اطلاعات سلامت

استادیار/دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 مدارک پزشکی

7

دکتر رامین روشندل

مسئول ثبت سرطان جمعیتی کشور

 

اپیدمیولوژیِ

8

دکتر احسان بی طرف

معاون تحقیق وتوسعه مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

 

پزشک عمومی

9

دکتروفا رحیمی موقر

رئیس مرکز تحقیقات تروما و ستون فقرات

استاد

جراحی و مغز اعصاب

10

دکتر ریاضی

 

 

انفورماتیک پزشکی

11


دکتر ظفر قندی

مشاور و عضو منتخب وزیر در شورای آموزش پزشکی

استاد/ جراحی  عروق و تروما

متخصص جراحي عمومي

12

دکتر مجتبی زارعی

دبیر شورایعالی توسعه تحقیقات علوم پزشكی

استاد/ نورولوژی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

 

13

دکتراردشیر خسروی

رئیس محترم گروه تخصصی فناوری و اطلاعات مرکز مدیریت شبکه وزارتخانه

نظام اطلاعاتي مرگ

 

14

 شریف بهزاد مخمل زاده  معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز  استاد/ دانشکده داروسازی داروسازی

15

دکتر علی اکبر حقدوست

هیئت علمی دانشگله علوم پزشکی کرمان

استاد/ گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژی

16

دکتر کامبیز بهاءالدینی

هیئت علمی دانشگله علوم پزشکی کرمان

استادیار/ گروه انفورماتیک پزشکی

انفورماتیک پزشکی

17

دکتر افشین زرقی

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

استاد/ دانشکده داروسازی

داروسازی

18

دکتر محمدرضا رشیدی

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

استاد/ دانشکده داروسازی

 شیمی دارویی

 19

  دکتر شراره رستم نیاکان  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران استادیار  انفورماتیک پزشکی