تاریخ های مهم

شروع ثبت نام

30 مهر 1395

مهلت ارسال چکیده

30 آذر 1395
15 دی 1395

اعلام نتایج داوری

30 دی 1395

زمان برگزاری کنگره رجیستری بیماری ها و پیامدهای سلامت

29-26 بهمن 1395

زمان برگزاری کنگره انفورماتیک پزشکی

29-28 بهمن 1395

آخرین مهلت ثبت نام در کنگره ها

5 بهمن 1395