اخبار

چاپ مقالات منتخب کنگره در مجلات معتبر بین‌المللی و داخلی

مقالات منتخب کنگره در مجلات معتبر بین‌المللی و داخلی منتشر خواهند شد.


 مقالات برگزیده از بین چکیده مقالات ارسالی به کنگره انتخاب خواهند شد و پس از دریافت متن کامل مقاله و داوری توسط کمیته علمی کنگره بر اساس امتیاز کسب شده برای مجلات معتبر انگلیسی و فارسی که با کنگره همکاری دارند، ارسال خواهد شد.

لیست مجلاتی که تاکنون جهت چاپ مقالات کنگره اعلام آمادگی کرده‌اند شامل موارد زیر می‌باشد:

1. ePhysician   http://www.ephysician.ir/  نمایه شده در pubmed

2. فصلنامه علمی، پژوهشی علوم پیراپزشکی و توان‌بخشی دانشگاه علوم پزشکیمشهد http://jpsr.mums.ac.ir/ دارای رتبه علمی پژوهشی

3. مجله مدیریت اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهانhttp://him.mui.ac.ir/index.php/him دارای رتبه علمی پژوهشی

 

 

1395/10/11